תקנון לימודים

תקנון זה מיועד להסדיר את מערכת היחסים בין מועמדים ללימודים, סטודנטים, המכללה הישראלית למדעי האימון והספורט בע"מ. התקנון מחייב מועמדים ללימודים ששילמו דמי רישום וסטודנטים. לצרכי נוחות בלבד התקנון נוסח בלשון זכר.

הגדרות

המכללה – המכללה הישראלית למדעי האימון והספורט בע"מ

קורס – מכלול מקצועות הלימוד,והדרישות הפדגוגיות והתנאים הנדרשים להשלמה, המקנים למי שסיימם בהצלחה תעודת הסמכה או תעודת הכשרה או תעודת גמר בתחום ספציפי.

נושא לימוד – תחום לימודי מוגדר, הנלמד כחלק מקורס כגון: אנטומיה, פיסיולוגיה, תורת הענ, וכו'. כל נושא לימוד מתאפיין בהיקף, רמת קושי, ודרישות שונות.

סילבוס – מסמך המפרט את אופן ההתנהלות, ההיקף והדרישות השונות של קורס ו/או נושא לימוד ספציפי:

א. דרישות קבלה (כגון: דרישות מקדימות, נסיון, וותק ועוד..)
ב. היקף
ג. מערכת הלימודים
ד. נושאי הלימוד
ה. דרישות פדגוגיות
ו. מועדי הגשת המטלות/בחינות
ז. דרישות סיום
ח. ספרות עזר מומלצת
ט. כיצד תתבצע הערכת הסטודנט בקורס

מערכת הלימודים – פירוט ימי, שעות ומיקום הלימודים. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מערכת הלימודים בכפוף לאילוצים.

מתעניין – אדם שפנה למכללה והשאיר פרטי התקשרות במטרה לקבל מידע .

מועמד – המבקש להירשם ללימודים במכללה חייב שתהיה לו גישה לרשת האינטרנט ואפשרות לנהל תקשורת ולימודים ברשת זו.
מועמד יוגדר כמי שעומד בכל התבחינים הבאים:

א. עומד בתנאי הסף לקורס אליו נרשם
ב. נרשם וסיפק פרטי רישום מלאים ונכונים על גבי טופס הרשמה רשמי של המכללה
ג. קיבל על עצמו את תנאי תקנון זה
ד. שילם דמי רישום מלאים
ה. קיבל הודעה רשמית מהמכללה שהינו מועמד ללימודים

תקופת הנסיון – תקופת הלימודים שעד למפגש ה-4 (כולל) תהווה תקופת ניסיון, שבמסגרתה תבחן המכללה את התאמת הסטודנט ללימודי הקורס,         ולאחריה תהא רשאית המכללה להפסיק את לימודי הסטודנט. במקרה כזה, תשיב המכללה לסטודנט את מלוא התשלום ששילם בגין הקורס.

סטודנט – מי שעומד בכל התבחינים הבאים:

א. עבר בהצלחה את כל מבחני הקבלה לקורס אליו נרשם ואת תקופת הנסיון
ב. שילם שכר לימוד מלא
ג. קיבל מכתב רשמי המעיד על מעמדו כסטודנט מהמניין בקורס ספציפי.

משלים – סטודנט שנכשל במטלות של קורס ו/או נושא לימוד, ונדרש לחזור עליהן , בין אם בתשלום ובין אם לאו.

בוגר – אדם שסיים את כל חובותיו למכללה במסגרת הזמן שהוקצב לכך, כולל כל הדרישות הבאות:

א. עבר בהצלחה את כל המבחנים הנדרשים, (עיוניים, מעשיים, יכולת ועוד…)
ב. נכח בלימודים בהתאם למתחייב בתכנית הלימודים אליה נרשם
ג. הגיש ועבר בהצלחה את כל מטלות הקורס כולל השלמת חניכה/סטאז' כמתחייב
ד. הציג תעודת מגיש עזרה ראשונה בהיקף ותוקף כמתחייב בתכנית הלימודים אליה נרשם
ה. התנהג בנימוס ודרך ארץ כלפי חבריו ללימודים ואנשי סגל המכללה
ו. הפגין אחריות לגבי רכושו האישי, רכוש המכללה ורכוש חבריו.
ז. עמד/השלים כל דרישה אחרת בהתאם לאיפיון תכנית הלימודים והקורסים אליהם התקבל.
ח. הסדיר את כל חובותיו הכספיים והאחרים למכללה ו/או לכל גוף הנוטל חלק בהליך ההכשרה.

ועדה עליונה – מנכ"ל או סמנכ"ל המכללה, מנהל מסלול הלימודים והמנהל האקדמי של המכללה.

דמי טיפול ורישום וביטול הרשמה

א. דמי הטיפול והרישום תקפים למשך 364 יום בדיוק (שנה אחת)
ב. דמי הטיפול והרישום ושכר הלימוד הינם אישיים ולא ניתן להעבירם לאחר מכל סיבה שהיא.
ג. על הסטודנט להסדיר את תשלום כל שכר הלימוד עד 7 ימי עסקים לפני תחילת הלימודים.
ד. ניתן לשלם שכר לימוד באשראי או בהעברה בנקאית.
ה. מועמד שלא הסדיר את תשלום כל שכר הלימוד לפני תחילת הלימודים, לא ייחשב כסטודנט והמכללה רשאית שלא לאפשר לו להיכנס ללימודים עד להסדרת תשלום שכר הלימוד במלואו.

הקלות לימודיות

א. הקלה לימודית תינתן על סמך אבחון ובכפוף ליכולת המכללה לספק את ההקלה המתבקשת.
ב. המכללה אינה מתחייבת לספק את ההקלות המומלצות באבחון.
ג. חובת המועמד להעביר בכתב למנהל תלמידים את בקשתו להקלה לימודית לפני תשלום שכר הלימוד.
ד. מנהל התלמידים יבחן את הבקשה וישיב בכתב למועמד.
ה. תשלום שכר לימוד מהווה הסכמה בלתי חוזרת מצד המועמד כי תשובת מנהל התלמידים לגבי בקשתו
להקלה לימודית מקובלת עליו.

הכרה בלימודים קודמים וקבלת 'פטור'

המכללה רשאית לתת פטור למי שסיים קורס במוסד אקדמי מוכר או בית ספר הפועל תחת חוק ספורט להכשרת מדריכים ומאמנים בספורט בתנאי שמתקיימים כל התנאים הבאים במצטבר:

א. סילבוס והיקף הלימודים זהה לנלמד במכללה.
ב. טרם חלפו 6 שנים ממועד סיום הלימודים של הקורס עבורו מבוקש הפטור.

סטודנט המבקש להגיש בקשה להכרה בלימודים קודמים/פטור ימלא טופס ייעודי ויגישו למנהל תלמידים לא יאוחר מ-14 ימי עבודה לפני פתיחת הקורס עבורו מבוקש הפטור. במידה והסטודנט קיבל תשובה שלילית, או טרם קיבל תשובה ממנהל התלמידים לגבי בקשתו, חובה עליו להגיע ללימודים בקורס הנדון באופן סדיר.

סטודנט זכאי להפחתה בשכר הלימוד בגין פטור מנושא לימודי שאושר בחלק של לימודי המדעים בלבד, בגובה מכפלת שעות הלימוד בהם קיבל את הפטור ב- 10 ש"ח עד למכסימום של 500 ש"ח.  בתכניות לימוד ייחודיות ובגין קורס עזרה ראשונה, לא תינתן כל הנחה גם אם הסטודנט זכאי לפטור.

פתיחת תכנית לימודים

א. המועמד/הסטודנט מצהיר בזאת כי ידוע לו כי פתיחת תכנית לימודים מותנית בקבלת מספר תלמידים מינימאלי, קיום מתקנים ומרצים בהתאם לתכנית הלימודים ולשיקולי המכללה. לפיכך ידוע לו שהמכללה שומרת לעצמה את הזכות המלאה והבלעדית להחליט על דחייה,  ו/או ביטול של תכנית לימודים מכל סיבה שהיא.
ב. במידה ותכנית לימודים כלשהי תידחה ביותר מ- 21 יום או תבוטל, יהיה זכאי הסטודנט/מועמד לקבל את דמי הטיפול והרישום ושכר הלימוד ששילם חזרה במלואם.
ג. המועמד/הסטודנט מצהיר בזאת כי עם הרשמתו ללימודים הוא מוותר על כל טענה, דרישה, תביעה מצידו ו/או מי מבאי כוחו לגבי כל פיצוי נוסף מעבר לאמור לעייל, וזאת מכל סיבה שהיא.

לימודים

א. המכללה מקיימת לימודים במגוון דרכי הוראה העשויות לכלול בין השאר : הוראה פרונטאלית, למידה עצמית, למידה קבוצתית, למידה מרחוק, למידה אונליין, למידה מבוססת פרויקט, למידה דרך התנסות, הגשת דו"חות, הגשת והצגת סמינריונים, עבודות, מתן הרצאות ועוד…
ב. הסטודנט נדרש להתאים את עצמו לדרכי ההוראה השונות ולעמוד בדרישות הקורס ללא תלות באופן בו מתנהלים הלימודים.
ג. הסטודנט נדרש לעבור את כל מטלות הקורס ומקצועות הלימוד בין אם מדובר בהגשת עבודה, פרזנטציה, מענה על שאלות, בחינה, חובת נוכחות, בחינה מעשית ו/או כל מטלה אחרת המופיעה בסילבוס של הקורס.

לימודי אונליין 

א. בחלק מהקורסים במכללה שאינם תחת חוק ספורט, מקצועות הלימוד (כגון אנטומיה) נלמדים רק אונליין, ואין דרך אחרת ללומדם. באחריות המועמד לוודא שנרשם לתכנית המתאימה לו.
ב. מקצוע הנלמד אונליין מורכב משיעורים בהם נמצא מידע המוגש באחד או יותר מהאופנים הבאים: טקסט כתוב, סרטונים, מצגות, תמונות, מאמרים, שאלות חזרה וכו'.
ג. הסטודנט יכול לחזור על החומר הלימודי בכל שיעור מספר פעמים עד שניגש למבחן המסכם של אותו שיעור, הנמצא בסופו.
ד. לכל מבחן המסכם שיעור אונליין ניתן לגשת רק פעם אחת בלבד. הציון שיקבל הסטודנט במבחן יהיה הציון הסופי והקובע לאותו שיעור.
ה. ממוצע סך כל הציונים מכל השיעורים יהווה את הציון הסופי של מקצוע הלימוד הספציפי.
ו. במידה וסטודנט לא השיג את הציון המינימאלי הנדרש במקצוע לימודי מסויים, יידרש ללמוד אותו שנית בתשלום נוסף.
ז. מכיוון שתוכניות הלימוד אונליין נמצאות ברשת האינטרנט המכללה אינה יכולה להתחייב שהן יהיו זמינות באופן רציף. על הסטודנט לקחת בחשבון כשלים טכנולוגים בעת שהוא מתכנן את הזמנים בהם הוא מבקש ללמוד תכנים אלו.

בחינות/מטלות פרונטאליות עיוניות ומעשיות 

ציון עובר בכל מקצוע עיוני בקורסים שאינם תחת חוק ספורט הינו 60, ובקורסים תחת חוק ספורט 70. ציון עובר בכל מקצוע מעשי הינו 70.

המכללה רשאית לקבוע בנושא לימודים ספציפי ציון מעבר אחר ובתנאי שציון זה יופיע בסילבוס של הקורס.

בקורסים המתנהלים תחת חוק הספורט בהם המכללה מאפשרת למידה אונליין בנוסף ללמידה בכיתה, חובה על הסטודנטים לגשת לבחינות אונליין ולעבור אותן לפני שייגשו לבחינה הפרונטאלית המתקיימת בכתב בכיתה.

בבחינות האונליין ניתן לגשת למועד אחד נוסף כל עוד המערכת פתוחה ללא עלות נוספת.

במידה וסטודנט קיבל ציון הנמוך מ -60 בבחינה אונליין  (או 70 בקורסים תחת חוק ספורט), או שלא סיים את לימודי האונליין עד למועד הנקוב במערכת הלימודים שפורסמה,  יידרש לחזור על הקורס בתשלום בסך 200 ש"ח לפני שיוכל לגשת לבחינה הפרונטאלית בכתב.

לגבי בחינות ומטלות המתבצעות פרונטאלית, יחולו הנהלים הבאים:

א. חובת הסטודנט לוודא את מועד קיום הבחינה/מטלה, עליו להגיע 15 דק' לפני תחילתה ולהביא עימו ת.ז., כלי כתיבה ואביזרים שצויינו כגון מחשבון, בגדי אימון, מערך שיעור וכו'
ב. לא ניתן להכניס לבחינה עיונית כל דבר למעט כלי כתיבה ומים.
ג. לא ניתן לצאת במהלך מבחן עיוני פרונטאלי מכל סיבה שהיא, סטודנט שיצא, לא יורשה לחזור ולהשלים את הבחינה.
ד. בבחינה עיונית, מאחרים מעבר ל 15 דק' ממועד תחילת הבחינה לא יורשו להיכנס לבחינה.
ה. בבחינה מעשית, הבוחן רשאי לא להכניס סטודנט שאיחר מטעמי בטיחות.
ו. לאחר תחילת בחינה עיונית, הסטודנטים אינם רשאים להגיש את הבחינה ולצאת במשך 15 הדק' הראשונות.
ו. בתכנית הלימודים יפורטו המועדים להגשת המטלות ומועדי הבחינות. חובת הסטודנט להגיש את המטלות ולגשת לבחינות במועד הראשון שיפורסם (מועד א').
ז. במידה וסטודנט לא הגיש/נכשל בבחינה מעשית ו/או מטלה במועד א' , יוכל לגשת לבחינה המעשית ו/או להגיש את המטלה במועד ב'.
ח. סטודנט שנכשל, לא הגיע, לא הגיש מטלה במועד א', נדרש לפנות למנהל תלמידים על מנת שישבצו אותו במועד ב', השיבוץ אינו אוטומטי.
ט.  מועדי ב' נקבעים בהתאם לזמינות המתקנים, ושיקולי המכללה והסטודנט יודע שייתכן ויחלוף זמן רב בין מועד א' למועד ב'.
יא. במידה וסטודנט ייכשל/לא ייגש לבחינה מעשית במועד ב', יידרש לחזור על לימודיו  במקצוע בתשלום כמפורט בהמשך.
יב. מידה וסטודנט לא יגיש מטלה או שיקבל ציון נכשל בהגשת מטלה במועד ב', יידרש לחזור על המקצוע/מטלה בה נכשל בתשלום כמפורט בהמשך.
יג. סטודנט שלא ניגש למועד א' או ב' עקב: שירות מילואים, בעייה רפואית, שמחה, אבל מקרבה ראשונה, השתתפות בתחרות קריטריון, יוכל לפנות בכתב למנהל תלמידים  ולבקש לגשת למועד בחינה נוסף ללא תשלום. להשלמת הבחינה יצורף הסטודנט לקבוצה הלומדת את מקצוע הלימוד הספציפי ולא יתואם לו תאריך אישי לביצוע הבחינה.
יג. צפייה בבחינה – סטודנט רשאי לראות את טופס הבחינה בה השתתף פרונטאלית כדי לבדוק היכן טעה, הזמנת הבחינה תעשה באמצעות כתיבת דוא"ל למנהל תלמידים. הצפייה תעשה  במשרדי  המכללה, הסטודנט לא יהא רשאי לצלם, לשכפל, להעתיק את הבחינה בכל צורה שהיא ו/או לקחתה עימו.(אין אפשרות לצפות בבחינות עיוניות המתבצעות אונליין)
יד. ניתן להגיש ערעור על ציון רק עד 14 יום לאחר פרסום הציון.

טו. במבחן אמריקאי ניתן להגיש ערעור על ציון רק בגין אחת מהסיבות הבאות:

  1. הציון אינו משקף מתמטית את כמות התשובות שנענו נכון
  2. הייתה יותר מתשובה אחת נכונה באופן מובהק,
  3. לא הייתה אף תשובה נכונה
  4. חומר הלימוד הרשמי הייתה טעות שגרמה לסטודנט לענות באופן שגוי.
כללי התנהגות למועמדים וסטודנטים

כמדריכים, מאמנים ואנשי חינוך לעתיד אנו מצפים מתלמידי המכללה להוות מודל לחיקוי ולכן:

א. על הסטודנט/מועמד להתנהג באופן מכבד ושקול בכל אינטראקציה עם סטודנטים נוספים, עובדי המכללה ונציגיה.
ב. על הסטודנט/מועמד לשמור על רכוש המכללה
ג. על הסטודנט להגיע לשיעורים בזמן
ד. על הסטודנט להגיע לשיעורים העיוניים והמעשיים בלבוש הולם ומתאים
ו. על הסטודנט להשתתף ולקחת חלק פעיל במפגשים בהתאם לסילבוס הקורס

השלמת חובות לימודיים ושיעורי חובה

א. מרצה רשאי להגדיר מפגשים שהנוכחות בהם חובה ובתנאי שלא יעלו על 3 במקצוע לימודי ויופיעו בסילבוס הקורס. סטודנט שיעדר ממפגשי חובה יידרש להשלימם, במידה ונעדר מסיבה מוצדקת (אבל, שמחה מקרבה ראשונה, מילואים, תחרות) יוכל להשלים את המפגשים ללא תשלום עם הקורס הבא, במידה ונעדר ללא סיבה מספקת יידרש להשלים את המפגשים שהפסיד בתשלום. בקורס SUPER COACH קיימת נוכחות חובה בכל המפגשים.

ב. סטודנט שייעדר מנושא לימודי המועבר באופן פרונטאלי מעבר לרשום בסילבוס  הקורס, לא יוכל לגשת לבחינות באותו נושא ויידרש להירשם שנית לאותו נושא לימודי בתשלום ולהפגין נוכחות בהתאם לנדרש.
ג. סטודנט שייכשל בנושא לימודי או לא ייגש לבחינות במועד הנקוב יידרש להירשם ולעבור את אותו נושא פעם נוספת בתשלום.
ד. השלמת חובות לימודיים וחובת נוכחות כרוכה בתשלום בסך 200 ש"ח למקצוע לימוד עיוני, ו- 1500 ש"ח למקצוע לימוד המשלב פעילות מעשית.
ה. השלמת הגשת מטלה שלא הוגשה במועדים שנקבעו, א' או ב', דינה כדין כל השלמה אחרת וכרוכה בתשלום בהתאם למצויין לעייל.
ו. סטודנט הנדרש להשלמת חובות לימודיים רבים בקורס ספציפי, לא יידרש לשלם מעבר ל 50% מעלות שכר הלימוד העדכנית לקורס הנדון , כפי שמופיעה באתר המכללה ביום ביצוע התשלום.

סטודנטיות בהריון וסטודנטים בשירות מילואים – ע"פ חוק זכויות הסטודנט 

א. סטודנטית בהריון או שנכנסה להריון במהלך הקורס תעדכן את רכז הקורס, את המורים המעשיים ואת מנהל תלמידים, ולא תוכל לקחת חלק פעיל בפעילות המעשית, אלא אם הביאה אישור מרופא המאשר לה להשתתף בפעילות.
ב. היעדרות של מעל מ 20% מהפעילות בקורס בו יש נוכחות חובה בגין הריון או שירות מילואים תחייב את הסטודנט בהשלמה לימודית ללא תשלום.

תשלומים, הפסקת לימודים והחזרים

תנאי ההתקשרות בין המכללה לסטודנט, יחולו אך ורק על תשלומים שישלם הסטודנט ישירות למכללה. למען הסר ספק, עסקאות שלא יבוצעו ישירות עם המכללה ו/או תשלומים שלא ישולמו ישירות לידי המכללה, לא יהיו באחריות המכללה.

התנאים הבאים יחולו על  תשלומים המשולמים ישירות למכללה:

א. שכר הלימוד הינו אישי ואינו ניתן להעברה לאחר מכל סיבה שהיא.
ב. על הסטודנט לשלם את כל שכר הלימוד עד 7 ימי עסקים לפני תחילת הלימודים.
ג. ניתן לשלם שכר לימוד במזומן ו/או באשראי.
ד. מועמד שלא הסדיר את כל שכר הלימוד לפני תחילת הלימודים, לא ייחשב כסטודנט והמכללה רשאית שלא לאפשר לו להיכנס ללימודים עד להסדרת תשלום שכר הלימוד במלואו.
ה. לאחר מועד תחילת הלימודים, לא ניתן להקפיא את הלימודים ו/או לעבור לקורס אחר.
ו. סטודנט המבקש להפסיק לימודיו, יפנה בכתב למנהל תלמידים, מועד קבלת ההודעה בדוא"ל במנהל תלמידים ייחשב כמועד הקובע לקביעת ההחזר לו זכאי.

ביטול ההרשמה והפסקת הלימודים

דמי הרישום לא יוחזרו לאחר פתיחת הקורס, בכל מקרה אחר יחולו התקנות הבאות:

א. במקרה של בקשת ביטול שתתקבל במכללה בתוך 14 יום ממועד ביצוע העסקה, הוא מועד הרישום לקורס, ובלבד שהביטול כאמור ייעשה 7 ימי עבודה לפחות לפני פתיחת הקורס, יהיה הביטול כרוך בדמי ביטול בסך 5% משכר הלימוד המלא בגין הקורס או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם .

ב. בעסקת מכר מרחוק רשאי הסטודנט לבטל בכתב את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך ההתקשרות (לפי המאוחר). דמי הביטול במקרה כזה יהיו 5% משכר הלימוד המלא בגין הקורס או 100 ש"ח הנמוך מביניהם.

ג. בגין ביטול ההרשמה שלא על פי סעיפיםא',ב' לעיל, ובלבד שנתקבלה בקשת הסטודנט בכתב בדבר ביטול ההרשמה במנהל הסטודנטים, עד 7 ימי עבודה לפני פתיחת הלימודים יחוייב הסטודנט בתשלום בסך של 10% משכר הלימוד המלא בגין הקורס, לרבות דמי ההרשמה, בין אם באמצעות קיזוז מהסכומים שכבר שילם ובין אם בתשלום בפועל.

ד. תקופת הלימודים שעד למפגש ה-4 כולל, (בין אם המפגש התקיים בזום או פרונטאלית) תהווה תקופת ניסיון, שבמסגרתה תבחן המכללה את התאמת הסטודנט ללימודי הקורס, ולאחריה תהא רשאית המכללה להפסיק את לימודי הסטודנט. במקרה כזה, תשיב המכללה לסטודנט את מלוא התשלום ששילם בגין הקורס.

ה. בביטול ההרשמה ע"י הסטודנט פחות מ-7 ימי עבודה לפני תחילת הקורס ועד למפגש ה- 4 (כולל), בהודעת הסטודנט בכתב למנהל הסטודנטים על בקשה להפסקת לימודים שאושר דבר קבלתה, יחוייב הסטודנט בתשלום 25% משכר הלימוד המלא בגין הקורס, בין אם באמצעות קיזוז מהסכומים שכבר שילם ובין אם בתשלום בפועל.

ו. לאחר המפגש או השיעור ה-4 (כולל) לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי מכל סיבה שהיא ויהא על הסטודנט לשלם את מלוא שכר הלימוד בגין הקורס.

ז. לאחר מועד תחילת הלימודים, לא ניתן להקפיא את הלימודים ו/או לעבור לקורס אחר, אלא בנסיבות בהן עפ"י אישור רופא מומחה נבצר מהסטודנט להשתתף בקורס בשל מצב בריאותי, ובתנאי שנתקבל אישור המכללה לכך בכתב ומראש.

ח. סטודנט שלימודיו יופסקו עפ"י החלטת המכללה, מכל סיבה שהיא, יחוייב בעלות החלק היחסי משכר הלימוד, בהתאם לשלב שבו הופסקו לימודיו, בין אם באמצעות קיזוז מהסכומים שכבר שילם ובין אם בתשלום בפועל.

ט. ככל שבהתאם לאמור, יהא זכאי הסטודנט להחזר חלק משכר הלימוד, זה יבוצע בתוך 60 יום מקבלת האישור ממנהל התלמידים לביטול ההרשמה ובכפוף לאישור חברת האשראי (ככל שהתשלום בוצע באשראי).

תשלומים עבור תעודות ואישורים

א. האישורים הבאים ינתנו ללא תוספת תשלום, כחלק מתשלום שכר הלימוד של הסטודנט:

אישור קבלה ללימודים
אישור נוכחות למשרדי ממשלה או מממן
אישור על ביצוע תשלום שכר הלימוד למשרד ממשלתי או מממן
אישור על סיום לימודים

ב. בוגר שסיים כל חובותיו זכאי לקבל תעודת הסמכה/גמר אחת וגליון ציונים אחד בעברית.
ג. בוגרים במסלול בינלאומי יקבלו תעודה בשפה זרה בהתאם למופיע בסילבוס הקורס.
ד. הפקת כל תעודה או אישור נוספים כרוכים בתשלום בהתאם למתפרסם מעת לעת.

הנחות בשכר לימוד

בתכניות לימוד ייחודיות לא יהיו הנחות מכל סוג שהוא.

א. הנחה בגין קבלת פטור מלימודים תינתן מגובה שכר הלימוד המלא
ב. אין כפל הנחות, ניתן להינות מהנחה אחת בלבד.
ג. הנחות ינתנו רק בקורסים בהיקף של מעל 150 שעות לימוד.
ה. סטודנט המבקש הנחה ימלא את הטופס הנדרש ויגישו למנהל תלמידים עם האישור המבוקש לא יאוחר מ- 21 יום לפני תחילת הלימודים.
ו. קבלת הנחה מותנית בהצגת מסמכים הר"מ ובאישור מנהל תלמידים.

סוג ההנחה
גובה ההנחה
שובר הנחהבהתאם לנקוב בשובר
הנחת הסדרת תשלום מוקדם- בחלק מהקורסיםבהתאם לרשום בדף הקורס
חייל בסדיר – בהצגת חוגר10%
מתנדב פעיל בשירות לאומי10%
נכה – עם הצגת תעודת נכה10%
אזרח וותיק – אישה מעל גיל 62, גבר מעל גיל 67 בהצגת תעודת זהות, ע"פ שנת לידה.10%
בן משפחה מקרבה ראשונה של סטודנט פעיל: אם, אב, אח או אחות, עם הצגת ספח ת.ז. 10%
תלמיד תיכון בהצגת אישור מביה"ס.10%
בוגר המכללה הישראלית לספורט בקורס בהיקף של מינימום 150 ש"ל שיירשם לקורס נוסף בהיקף דומה או גדול יותר. 10%
ספורטאי אולימפי בכפוף לאישור רשמי מהאיגוד הרלוונטי15%
זוכה באחד משלושת המקומות הראשונים באליפות אירופה או עולם בענף ספורט אולימפי בכפוף לאישור רשמי מהאיגוד הרלוונטי.15%
אלוף ישראל לבוגרים בענף אולימפי בכפוף לאישור רשמי מהאיגוד הרלוונטי.15%
דרכי תקשורת בין המועמד/סטודנט למכללה

א. תקשורת רשמית בין המכללה למועמד/ סטודנט/ בוגר תעשה בכתב בלבד באמצעות הדוא"ל. כתובת הדוא"ל של המועמד/סטודנט תיהיה זו שמסר כשנרשם לקורס, דוא"ל המכללה, כמפורסם באתר האינטרנט הרשמי של המכללה.
ב.על הסטודנט לבדוק את תיבת הדוא"ל שלו במהלך הלימודים מידי יום.
ג. על הסטודנט לפרט בפנייתו שם מלא, מספר ת.ז ואת תוכן פנייתו.

נושא הפנייהלמי פוניםדוא"ל
רישום לקורס, צפייה בטופס בחינה, ערעור על ציון, בקשה להקלות לימודיות, פטורים, בעיות נוכחות, השלמת לימודים, מילואים, הריון, קבלת אישורים לגורם חוץ, הפקת תעודות, תלונות.מנהל תלמידים
כספיםהנהלת חשבונות
שבחים על מרצים, או תלונותמנהלת הדרכה
בעיות טכנולוגיות, גישה למרחב הלימודים, בעיית תקשורת עם סגל המכללהמנהלת טכנולוגיה
מכתבי תודה נרגשים, או תלונות חמורות (אנו מעדיפים מכתבי תודה…)הנהלת המכללה
ערעורים ונושאים שלא כוסו בתקנון זה

א. כל נושא שלא כוסה בתקנון זה ידון, יוחלט ויפורסם ע"י ועדה עליונה.
ב. סטודנט המערער על החלטת מנהל תלמידים בנושא שלא מופיע בתקנון זה, רשאי להגיש ערעור לועדה העליונה. הוועדה תתכנס לא יותר מ 30 ימי עסקים ממועד
הגשת הערעור. הוועדה תפרסם החלטתה עד 14 ימי עסקים ממועד ישיבתה. החלטת הוועדה תהיה סופית.

מדיניות הפרטיות

א. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לצלם פעילויות שונות שלה בהן תשתתף ולפרסם תמונות אלו באתר שלה ו/או ברשתות חברתיות ואמצעי מדיה שונים, במידה ואינך מעוניין בכך, כתוב לנו.

ב. סטודנטים רשאים לצלם תמונות/סרטונים במהלך הפעילות ולהעלות תמונות אלו לרשתות חברתיות. במידה ואינך מעוניין/ת שיצלמו אותך, בבקשה עדכן את חבריך ללימודים.

ג. עם הרשמתך ללימודים הנך מאשר כי ידוע לך שמידע בלתי מזהה שיימסר לנו על ידך כגון: מין, גיל, מקום מגורים, ענף ספורט, ציונים וכו', עשוי לשמש אותנו לביצוע ניתוחים סטטיסטים כולל הפקת חומר מדעי ו/או שיווקי ו/או אחר.

ד. מידע נוסף בנושא נמצא  בדף מדיניות הפרטיות.

שונות 

א. הנוסח המחייב והעדכני של התקנון יופיע באתר המכללה ויתעדכן מעת לעת.
ב. המכללה תפרסם את תאריך עדכון הנוסח באתר האינטרנט שלה.
ג. המכללה רשאית לשנות תקנון זה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
ד. סטודנט/מועמד שנרשם/התקבל ללימודים במועד מסויים יחוייב ע"פ התקנון שהיה תקף במועד בו נרשם.

עודכן ב 3.6.2021