טופס הכרה בלימודים קודמים

ניתן לבקש פטור רק בנושאים הבאים: אנטומיה, פיזיולוגיה, תורת האימון, פסיכולוגיה, תזונה

המכללה רשאית לתת פטור למי שסיים קורס במוסד אקדמי מוכר או בית ספר הפועל תחת חוק ספורט להכשרת מדריכים ומאמנים בספורט בתנאי שמתקיימים כל התנאים הבאים במצטבר:

א. סילבוס והיקף הלימודים זהה לנלמד במכללה.
ב. טרם חלפו 6 שנים ממועד סיום הלימודים של הקורס עבורו מבוקש הפטור. סטודנט המבקש להגיש בקשה להכרה בלימודים קודמים/פטור ימלא טופס ייעודי זה, ויגישו למנהל תלמידים לא יאוחר מ-14 ימי עבודה לפני פתיחת הקורס עבורו מבוקש  הפטור.

 

  שם פרטי
  שם משפחה  אני מבקש לקבל הכרה על לימודים קודמים במקצועות הבאים (ציין את הפרטים המלאים על כל מקצוע עליו מתבקש פטור):

  ציון

  ציון

  ציון

  ציון

  הריני מצרף תצלום של גיליונות ציונים המציגים את על הפרטים (המקצוע, הציון, שנת הלימוד, מוסד הלימודים, המרצה) על כל בקשות הפטור.
  יש להעלות קובץ PDF אחד* עם כל הצילומים הרלוונטיים.
  * גודל הקובץ לא יעלה על 5MB.

  סימון תיבה זו מהווה חתימה ואישור נכונות הפרטים שהזנת בטופס זה:
  הריני מאשר בזאת כי כל הפרטים בטופס זה הינם נכונים והאישורים המצ״ב נמצאים ברשותי