הגדרות

המכללה – המכללה הישראלית למדעי האימון והספורט בע"מ

קורס – מכלול מקצועות הלימוד, הדרישות הפדגוגיות והתנאים הנדרשים להשלמה, המקנים למי שסיימם בהצלחה תעודת הסמכה או תעודת הכשרה או תעודת גמר בתחום ספציפי.

נושא לימוד – תחום לימודי מוגדר, הנלמד כחלק מקורס כגון: אנטומיה, פיסיולוגיה, תורת הענף, וכו'. כל נושא לימוד מתאפיין בהיקף, רמת קושי, ודרישות שונות.

סילבוס – מסמך המפרט את אופן ההתנהלות, ההיקף והדרישות השונות של קורס ו/או נושא לימוד ספציפי:

א. דרישות קבלה (כגון: דרישות מקדימות, ניסיון, וותק ועוד..)
ב. היקף
ג. מערכת הלימודים
ד. נושאי הלימוד
ה. דרישות פדגוגיות
ו. מועדי הגשת המטלות/בחינות
ז. דרישות סיום
ח. ספרות עזר מומלצת
ט. כיצד תתבצע הערכת הסטודנט בקורס

מערכת הלימודים – פירוט ימי, שעות ומיקום הלימודים. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מערכת הלימודים בכפוף לאילוצים.

מתעניין – אדם שפנה למכללה והשאיר פרטי התקשרות במטרה לקבל מידע.

מועמד – המבקש להירשם ללימודים במכללה חייב שתהיה לו גישה לרשת האינטרנט ואפשרות לנהל תקשורת ולימודים ברשת זו וגישה רציפה לווטסאפ.
מועמד יוגדר כמי שעומד בכל התבחינים הבאים:

א. עומד בתנאי הסף לקורס אליו נרשם
ב. נרשם וסיפק פרטי רישום מלאים ונכונים על גבי טופס הרשמה רשמי/טופס הצהרת מועמד של המכללה
ג. קיבל על עצמו את תנאי תקנון זה
ד. שילם דמי רישום מלאים
ה. קיבל הודעה רשמית מהמכללה שהינו מועמד ללימודים

תקופת הניסיון – תקופת הלימודים שעד למפגש ה-4 (כולל) תהווה תקופת ניסיון, שבמסגרתה תבחן המכללה את התאמת הסטודנט ללימודי הקורס, ולאחריה תהא רשאית המכללה להפסיק את לימודי הסטודנט. במקרה כזה, תשיב המכללה לסטודנט את מלוא התשלום ששילם בגין הקורס.

סטודנט – מי שעומד בכל התבחינים הבאים:

א. עבר בהצלחה את כל מבחני הקבלה לקורס אליו נרשם ואת תקופת הניסיון
ב. סיפק למכללה את כל מסמכי הרישום הנדרשים ושילם שכר לימוד מלא או הסדיר בכתב תכנית תשלומים.
ג. קיבל מכתב רשמי המעיד על מעמדו כסטודנט מהמניין בקורס ספציפי.

משלים – סטודנט שנכשל במטלות של קורס ו/או נושא לימוד, ונדרש לחזור עליהן , בין אם בתשלום ובין אם לאו.

בוגר – אדם שסיים את כל חובותיו למכללה במסגרת הזמן שהוקצב לכך, כולל כל הדרישות הבאות:

א. עבר בהצלחה את כל המבחנים הנדרשים, (עיוניים, מעשיים, יכולת ועוד…)
ב. נכח בלימודים בהתאם למתחייב בתכנית הלימודים אליה נרשם
ג. הגיש ועבר בהצלחה את כל מטלות הקורס כולל השלמת חניכה/סטאז' כמתחייב
ד. הציג תעודת מגיש עזרה ראשונה בהיקף ותוקף כמתחייב בתכנית הלימודים אליה נרשם
ה. התנהג בנימוס ודרך ארץ כלפי חבריו ללימודים ואנשי סגל המכללה
ו. הפגין אחריות לגבי רכושו האישי, רכוש המכללה ורכוש חבריו.
ז. עמד/השלים כל דרישה אחרת בהתאם לאיפיון תכנית הלימודים והקורסים אליהם התקבל.
ח. הסדיר את כל חובותיו הכספיים והאחרים למכללה ו/או לכל גוף הנוטל חלק בהליך ההכשרה.

ועדה עליונה – מנכ"ל או סמנכ"ל המכללה, מנהל מסלול הלימודים והמנהל האקדמי של המכללה.

דמי טיפול ורישום

א. דמי הטיפול והרישום תקפים למשך 364 יום בדיוק (שנה אחת)
ב. דמי הטיפול והרישום ושכר הלימוד הינם אישיים ולא ניתן להעבירם לאחר מכל סיבה שהיא.
ג. על הסטודנט להסדיר את תשלום כל שכר הלימוד עד 7 ימי עסקים לפני תחילת הלימודים.
ד. ניתן לשלם שכר לימוד באשראי או בהעברה בנקאית.
ה. מועמד שלא הסדיר את תשלום כל שכר הלימוד לפני תחילת הלימודים, לא ייחשב כסטודנט והמכללה רשאית שלא לאפשר לו להיכנס ללימודים עד להסדרת תשלום שכר הלימוד במלואו.

הקלות לימודיות

א. הקלה לימודית תינתן על סמך אבחון ובכפוף ליכולת המכללה לספק את ההקלה המתבקשת.
ב. המכללה אינה מתחייבת לספק את ההקלות המומלצות באבחון.
ג. חובת המועמד להעביר בכתב למנהל תלמידים את בקשתו להקלה לימודית לפני תשלום שכר הלימוד.
ד. מנהל התלמידים יבחן את הבקשה וישיב בכתב למועמד.
ה. תשלום שכר לימוד מהווה הסכמה בלתי חוזרת מצד המועמד כי תשובת מנהל התלמידים לגבי בקשתו
להקלה לימודית מקובלת עליו.

הכרה בלימודים קודמים וקבלת 'פטור'

המכללה רשאית לתת פטור למי שסיים קורס במוסד אקדמי מוכר או בית ספר הפועל תחת חוק ספורט להכשרת מדריכים ומאמנים בספורט בתנאי שמתקיימים כל התנאים הבאים במצטבר:

א. סילבוס והיקף הלימודים זהה לנלמד במכללה.
ב. טרם חלפו 6 שנים ממועד סיום הלימודים של הקורס עבורו מבוקש הפטור.

סטודנט המבקש להגיש בקשה להכרה בלימודים קודמים/פטור ימלא טופס ייעודי ויגישו למנהל תלמידים לאחר תשלום דמי הרישום ולפני תשלום שכר הלימוד, בקשות שיוגשו מאוחר יותר יחויבו ב-90 ש"ח דמי טיפול. לא ניתן יהיה לקבל הנחה בגין פטור לימודי, על בקשות שהוגשו לאחר תשלום חלק משכר הלימוד או לאחר תחילת הלימודים. במידה והסטודנט קיבל תשובה שלילית, או טרם קיבל תשובה ממנהל התלמידים לגבי בקשתו, חובה עליו להגיע ללימודים בקורס הנדון באופן סדיר.

בחלק מהקורסים סטודנט יוכל לקבל הפחתה בשכר הלימוד בגין פטור מנושא לימודי שאושר בחלק של לימודי המדעים בלבד. בגובה מכפלת שעות הלימוד בהם קיבל את הפטור ב- 10 ש"ח עד למכסימום של 500 ש"ח. בתככניות לימוד ייחודיות ובגין קורס עזרה ראשונה, לא תינתן כל הנחה גם אם הסטודנט זכאי לפטור.

פתיחת תכנית לימודים

א. המועמד/הסטודנט מצהיר בזאת כי ידוע לו כי פתיחת תכנית לימודים מותנית בקבלת מספר תלמידים מינימאלי, קיום מתקנים ומרצים בהתאם לתכנית הלימודים ולשיקולי המכללה. לפיכך ידוע לו שהמכללה שומרת לעצמה את הזכות המלאה והבלעדית להחליט על דחייה, ו/או ביטול של תכנית לימודים מכל סיבה שהיא.
ב. במידה ותכנית לימודים כלשהי תידחה ביותר מ- 21 יום או תבוטל, יהיה זכאי הסטודנט/מועמד לקבל את דמי הטיפול והרישום ושכר הלימוד ששילם חזרה במלואם.
ג. המועמד/הסטודנט מצהיר בזאת כי עם הרשמתו ללימודים הוא מוותר על כל טענה, דרישה, תביעה מצידו ו/או מי מבאי כוחו לגבי כל פיצוי נוסף מעבר לאמור לעייל, וזאת מכל סיבה שהיא.

לימודים

א. המכללה מקיימת לימודים במגוון דרכי הוראה העשויות לכלול בין השאר : הוראה פרונטאלית, למידה עצמית, למידה קבוצתית, למידה מרחוק, למידה אונליין, למידה מבוססת פרויקט, למידה דרך התנסות, הגשת דו"חות, הגשת והצגת סמינריונים, עבודות, מתן הרצאות ועוד…
ב. הסטודנט נדרש להתאים את עצמו לדרכי ההוראה השונות ולעמוד בדרישות הקורס ללא תלות באופן בו מתנהלים הלימודים.
ג. הסטודנט נדרש לעבור את כל מטלות הקורס ומקצועות הלימוד בין אם מדובר בהגשת עבודה, פרזנטציה, מענה על שאלות, בחינה, חובת נוכחות, בחינה מעשית ו/או כל מטלה אחרת המופיעה בסילבוס של הקורס.

לימודים מרחוק – סינכרוניים (זום)

פרק הלימודים במדעים, שבתוכנית הלימודים של קורסי מדרכים ומאמנים, המתנהלים תחת פיקוח של מינהל
הספורט, יילמדו בלמידה מקוונת, בו-זמנית, באמצעות הזום – ZOOM. המכללה שומרת לעצמה את הזכות
לתכנון מערכת לימודים פרונטלית או היברידית, וזאת בהתאם לתוכנית מערכת השעות של כל קורס ספציפי
ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה.

להלן פירוט הוראות מנהל הספורט ללמידה מרחוק
שימו לב, שיעור מקוון מאפשר למידה מרחוק ,ללא הסחת דעת ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות, עם זאת עליכם להקפיד על מילוי ההנחיות הניתנות וכמו כן להקפיד על התנהגות נאותה במהלך השיעורים על מנת לאפשר את התנהלותם התקינה.

 1. השיעורים המקוונים יתקיימו בפלטפורמה של zoom או אחרת
 2. החניכים יקבלו קישור לכניסה למערכת בקבוצת הווטסאפ של הקורס מספיק זמן מראש על מנת שיוכלו להיערך לשיעור.
 3. חלה חובת השתתפות פעילה במהלך השיעורים.
 4. מצלמת האינטרנט תהיה פתוחה לכל אורך השיעור. אי פתיחת מצלמה תיחשב כחיסור בשיעור.
 5. יש להתחבר 10 דק' לפני תחילת השיעור ולוודא תקינות מכשיר שמע ומצלמה.
 6. החניכים מחויבים להתחבר בעזרת מחשב/מחשב נייד, חל איסור להתחבר באמצעות טלפון נייד.
 7. פתרון תקלות טכניות שונות הקשורות למחשב, מצלמה ו/או לאינטרנט – באחריות החניך לפני תחילת השיעור.
 8. חניך היודע על תקלה טכנית יעדכן את המורה /רכזת קורסים מבעוד מועד. תקלה חוזרת תחשב כהיעדרות.
 9. הלימודים המקוונים יתבצעו עפ"י מערכת שעות הקבועה של הקורס.
 10. שינויים במערכת השעות ישלחו לחניכים מבעוד מועד.
 11. חובת התארגנות לשיעור מקוון : ישיבה ליד שולחן מתאים, פתיחת מצלמת אינטרנט, סביבה שקטה, לבוש הולם והכנת כל הציוד הנדרש לשיעור.
 12. בדיקת נוכחות תתבצע בתחילת השיעור, ואחרי כל הפסקה.באמצעות שאלון שישלח בצ'ט המקוון.
 13. איחור לשיעור מקוון יחשב כהיעדרות ביומן הקורס.
 14. עזיבה במהלך השיעור המקוון ללא תאום מראש ואישור המרצה תיחשב כהיעדרות.
 15. במהלך השיעורים יש להשתיק ((mute את הרמקול על מנת לא להפריע למהלך השיעור, למעט כאשר מתקיים דיון פתוח.
 16. לידיעתכם, כל השיעורים יוקלטו וישמרו באתר המכללה/מוסד
 17. מבחנים – מבחנים מסכמים על פרקי הלימוד שילמדו בלימודים מקוונים יתנהלו פרונטלית בלבד, בהתאם להוראות של תקנון זה ב "נוהל לבחינות/מטלות המתבצעות פרונטאלית".

לימודי אונליין – אסינכרוניים

א.לנושאי הלימוד הנלמדים אונליין יש מועד פתיחה ומועד סגירה המופיע במערכת הלימודים של הקורס.
ב. על הסטודנט לקבל ציון עובר (70) בכל המקצועות הנלמדים אונליין לפני מועד סגירת הקורסים.
ג. מועד סגירת לימודי האונליין המופיע במערכת הלימודים הוא המועד האחרון והמחייב, לא ינתנו הארכות. במידה וסטודנט לא השיג את הציון המינימאלי הנדרש בנושא לימודי מסויים, יידרש ללמוד אותו שנית בתשלום נוסף.
ד. באחריות המועמד לוודא שנרשם לתכנית הלימודים המתאימה לו ושיש באפשרותו להתחבר באופן רציף לרשת האינטרנט דרך מחשב ולא רק באמצעות טלפון נייד.
ה. מקצוע הנלמד אונליין מורכב משיעורים בהם נמצא מידע המוגש באחד או יותר מהאופנים הבאים: טקסט כתוב, סרטונים, מצגות, תמונות, מאמרים, שאלות חזרה וכו'.
ו. סטודנט יכול לחזור על החומר הלימודי המוצג אונליין כל עוד מרחב הלימודים פתוח, בסוף כל יחידה המוצגת אונליין נמצא מבחן המסכם את יחידת הלימוד.
ז. לכל מבחן המסכם יחידת לימוד אונליין, ניתן לגשת מספר פעמים כל עוד המערכת פתוחה. מועד נעילת המערכת נמצא במערכת הלימודים המחולקת עם תחילת הלימודים.
ח. ממוצע סך כל הציונים מכל בחני האונליין בנושא לימודי יהווה את הציון הסופי של מקצוע הלימוד הספציפי.
ט. מכיוון שקורסי האונליין נמצאים ברשת האינטרנט, המכללה אינה יכולה להתחייב שהן יהיו זמינות באופן רציף. על הסטודנט לקחת בחשבון כשלים טכנולוגים בעת שהוא מתכנן את הזמנים בהם הוא מבקש ללמוד תכנים אלו. רק במקרה של כשל טבני במרחב הלימודים בו נמצאים חומרי הלימוד של המכללה, (ולא ביכולת הסטודנט להתחבר) העולה על 7 ימים, תינתן הארכה במועד סיום הקורס בהתאם.

בחינות/מטלות פרונטאליות עיוניות ומעשיות

ציון עובר בכל המקצועות עיוניים והמעשיים הינו 70.

המכללה רשאית לקבוע בנושא לימודים ספציפי ציון מעבר אחר ובתנאי שציון זה יופיע בסילבוס של הקורס.

בבחינות האונליין ניתן לגשת למועדים נוספים כל עוד המערכת פתוחה ללא עלות נוספת.

בקורסים שאינם תחת חוק ספורט, במידה וסטודנט קיבל ציון סופי בנושא עיוני כגון אנטומיה, פזיולוגיה וכו' נמוך מ -70 בבחינה אונליין או שלא סיים את לימודי האונליין עד למועד הנקוב במערכת הלימודים שפורסמה, יידרש לחזור על אותו נושא עיוני  בתשלום בסך 200 ש"ח. למניעת ספק התשלום בסך 200 ש"ח יגבה לכל נושא בנפרד.

בקורסי המדעים המתנהלים תחת חוק ספורט, סטודנט שלא השיג ציון עובר (70) בבחינה בכתב (מועד א' או ב') יידרש לחזור על הקורס בתשלום בסך 200 ש"ח. למניעת ספק התשלום בסך 200 ש"ח יגבה לכל נושא בנפרד.

מבחנים מעשיים

סטודנט שייכשל או ייעדר מבחינה במועד א' שלא מסיבה מוצדקת (סיבות מוצדקות הן: אבל, חתונה, מילואים, מחלה, תחרות רשמית) יוכל לגשת למועד ב'. במידה וסטודנט ייכשל או ייעדר מבחינה מעשית במועד ב' יידרש לחזור על לימודי החלק המעשי בתשלום.

מועדי ב' נקבעים בהתאם לזמינות המתקנים, ושיקולי המכללה והסטודנט יודע שייתכן ויחלוף זמן רב בין מועד א' למועד ב'.

נוהל לבחינות/מטלות המתבצעות פרונטאלית:

א. חובת הסטודנט לוודא את מועד קיום הבחינה/מטלה, עליו להגיע 15 דק' לפני תחילתה ולהביא עימו ת.ז., כלי כתיבה ואביזרים שצויינו כגון מחשבון, בגדי אימון, מערך שיעור וכו'
ב. לא ניתן להכניס לבחינה עיונית כל דבר למעט כלי כתיבה ומים.
ג. לא ניתן לצאת במהלך מבחן עיוני פרונטאלי מכל סיבה שהיא, סטודנט שיצא, לא יורשה לחזור ולהשלים את הבחינה.
ד. בבחינה עיונית, מאחרים מעבר ל 15 דק' ממועד תחילת הבחינה לא יורשו להיכנס לבחינה.
ה. בבחינה מעשית, הבוחן רשאי לא להכניס סטודנט שאיחר מטעמי בטיחות.
ו. לאחר תחילת בחינה עיונית, הסטודנטים אינם רשאים להגיש את הבחינה ולצאת במשך 15 הדק' הראשונות.

צפייה בבחינה – סטודנט רשאי לראות את טופס הבחינה בה השתתף פרונטאלית כדי לבדוק היכן טעה, הזמנת הבחינה תעשה באמצעות כתיבת דוא"ל למנהל תלמידים. הצפייה תעשה במשרדי המכללה, הסטודנט לא יהא רשאי לצלם, לשכפל, להעתיק את הבחינה בכל צורה שהיא ו/או לקחתה עימו.(אין אפשרות לצפות בבחינות עיוניות המתבצעות אונליין).

ערעורים

ניתן להגיש ערעור על ציון לא יאוחר מ- 14 יום לאחר פרסום הציון.

במבחן אמריקאי ניתן להגיש ערעור על ציון רק בגין אחת מהסיבות הבאות:

הציון אינו משקף מתמטית את כמות התשובות שנענו נכון
הייתה יותר מתשובה אחת נכונה באופן מובהק.
לא הייתה אף תשובה נכונה
בחומר הלימוד הרשמי הייתה טעות שגרמה לסטודנט לענות באופן שגוי.
הגשת עבודות

הסטודנטים נדרשים להגיש עבודות בהתאם להנחיות המורים ובהתאם ללוח הזמנים שנקבע מראש ע"י המורה ופורסמו בתכנית הלימודים מראש.

סטודנט שלא יעמוד בלוח הזמנים של הגשת עבודה/מטלה יחויב להשלמה בתשלום בסך 200ש"ח.

כללי התנהגות למועמדים וסטודנטים

כמדריכים, מאמנים ואנשי חינוך לעתיד אנו מצפים מתלמידי המכללה להוות מודל לחיקוי ולכן:

א. על הסטודנט/מועמד להתנהג באופן מכבד ושקול בכל אינטראקציה עם סטודנטים נוספים, עובדי המכללה ונציגיה.
ב. על הסטודנט/מועמד לשמור על רכוש המכללה
ג. על הסטודנט להגיע לשיעורים בזמן
ד. על הסטודנט להגיע לשיעורים העיוניים והמעשיים בלבוש הולם ומתאים
ו. על הסטודנט להשתתף ולקחת חלק פעיל במפגשים בהתאם לסילבוס הקורס

איחור לשיעור בחלק הענפי

סטודנט שאיחר לשיעור בחלק הענפי, לא יוכל להשתתף בשיעור אליו איחר וירשם לו חיסור על כל השיעור, אם השיעור מעשי ואם עיוני.
דוגמאות: במידה וסטודנט איחר לשיעור של שעה וחצי, תירשם לו היעדרות של שעתיים אקדמיות. במידה ואיחר לשיעור בן שעתיים ורבע, תירשם לו היעדרות של 3 שעות אקדמיות וכו'.
סטודנט שייעדר מעל 10-20% מהשעות בקורס ענפי (תלוי בתחום ההתמחות), יידרש להשלים את כל התכנים שהחסיר, באחד הקורסים הבאים*, ובתשלום דמי טיפול בסך 1,500 ש"ח.

סטודנט שייכשל במועד א' או ב' במבחן המעשי בהדרכה ואימון יידרש להשלים חלק זה שנית באחד הקורסים הבאים* בתשלום  בסך 1,500 ש"ח.

היעדרות ממפגשי חובה בחלק הענפי
סטודנט שייעדר ממפגש/י חובה יידרש להשלימו/מם באחד מהקורסים הבאים. מפגשי חובה בקורס יוגדרו במידע אותו יקבל הסטודנט עם תחילת הקורס. השלמת מפגש/י חובה תתבצע באחד מהקורסים הבאים, בתשלום דמי טיפול בסך 200 ש"ח.

 

*הערה: פתיחה של קורסים תלויה בהחלטות המכללה ועל פי שיקול דעתה. אין המכללה מתחייבת לפתיחה של קורס כל שהוא, בעתיד.

השלמת חובות לימודיים ושיעורי חובה

א. סטודנט שיעדר ממפגש חובה מסיבה מוצדקת (אבל, שמחה מקרבה ראשונה, מילואים, תחרות) יוכל להשלים את המפגשים ללא תשלום עם הקורס הבא, במידה ולא נפתח קורס נוסף יידרש להשלים את התכנים בתשלום בהתאם לעלות ההשלמה.
ב. סטודנט שייעדר מנושא לימודי מעבר ל- 10-20% המותרים (בהתאם לדרישות הקורס), לא יוכל לגשת לבחינות/לקבל ציון באותו נושא ויידרש להירשם שנית לאותו נושא לימודי בתשלום ולהשלים נוכחות בהתאם לנדרש.
ג. סטודנט שייכשל בנושא לימודי או לא ייגש לבחינות במועדים הנקובים יידרש להירשם ולעבור את אותו נושא בתשלום.
ד. השלמת חובות לימודיים וחובת נוכחות כרוכה בתשלום בסך 200 ש"ח למקצוע לימוד עיוני, ו- 1500 ש"ח למקצוע לימוד המשלב פעילות מעשית.
ה. השלמת הגשת מטלה שלא הוגשה במועד שנקבע, דינה כדין כל השלמה אחרת הכרוכה בתשלום בסך 200 ש"ח למקצוע, למניעת ספק יש להגיש את כל העבודות בנושא נתון יחד.
ו. סטודנט הנדרש להשלמת חובות לימודיים רבים בקורס ספציפי, לא יידרש לשלם מעבר ל 50% מעלות שכר הלימוד העדכנית לקורס הנדון , כפי שמופיעה באתר המכללה ביום ביצוע התשלום.

ז. יש לסיים את הגשת כל המטלות והחובות הלימודיים לא יאוחר משבועיים מתאריך סיום הקורס, הגשת עבודות/מטלות לאחר מכן יחשבו כהשלמה הכרוכה בתשלום.

סטודנטיות בהריון וסטודנטים בשירות מילואים – ע"פ חוק זכויות הסטודנט

א. סטודנטית בהריון או שנכנסה להריון במהלך הקורס תעדכן את רכז הקורס, את המורים המעשיים ואת מנהל תלמידים, ולא תוכל לקחת חלק פעיל בפעילות המעשית, אלא אם הביאה אישור מרופא המאשר לה להשתתף בפעילות.
ב. היעדרות של מעל מ 10-20% (תלוי בענף) מהפעילות בקורס בו יש נוכחות חובה בגין הריון או שירות מילואים תחייב את הסטודנט/ית בהשלמה לימודית ללא תשלום.

תשלומים, הפסקת לימודים והחזרים

תנאי ההתקשרות בין המכללה לסטודנט, יחולו אך ורק על תשלומים שישלם הסטודנט ישירות למכללה. למען הסר ספק, עסקאות שלא יבוצעו ישירות עם המכללה ו/או תשלומים שלא ישולמו ישירות לידי המכללה, לא יהיו באחריות המכללה.

התנאים הבאים יחולו על תשלומים המשולמים ישירות למכללה:

א. שכר הלימוד הינו אישי ואינו ניתן להעברה לאחר מכל סיבה שהיא.
ב. על הסטודנט לשלם את כל שכר הלימוד עד 7 ימי עסקים לפני תחילת הלימודים.
ג. ניתן לשלם שכר לימוד בהעברה בנקאית בתשלום אחד ו/או באשראי המכללה אינה מקבלת תשלום במזומן או צ'קים.
ד. מועמד שלא הסדיר את תשלום כל שכר הלימוד לפני תחילת הלימודים, לא ייחשב כסטודנט והמכללה רשאית שלא לאפשר לו להיכנס ללימודים עד להסדרת תשלום שכר הלימוד במלואו.
ה. לאחר מועד תחילת הלימודים, לא ניתן להקפיא את הלימודים ו/או לעבור לקורס אחר.
ו. סטודנט המבקש להפסיק לימודיו, יפנה בכתב למנהל תלמידים, מועד קבלת ההודעה בדוא"ל במנהל תלמידים ייחשב כמועד הקובע.

ז. סטודנט שיהיה חייב בתשלום כלשהו למכללה מעבר למה שאושר ע"י מנהל סטודנטים, יידרש לשלם דמי טיפול מיוחדים בסך 250 ש"ח והצמדה וריבית פיגורים בהתאם לנהוג בבנק הפועלים. המכללה שומרת לעצמה את הזכות להעביר את החוב לגבייה משפטית.

ח. בקשה להחלפת אמצעי תשלום (לדוגמא, כרטיס אשראי)  לאחר שבוצע תשלום למכללה כרורכה בדמי טיפול בסך 150 ש"ח.

ביטול ההרשמה והפסקת הלימודים

דמי הרישום לא יוחזרו אלא אם המכללה בטלה את הקורס או שינתה את מועד הפתיחה שלו. בכל מקרה אחר יחולו התקנות הבאות:

א. במקרה של בקשת ביטול הרשמה שתתקבל במכללה בתוך 14 יום ממועד ביצוע העסקה, ובלבד שהביטול כאמור ייעשה 7 ימי עבודה לפחות לפני פתיחת הקורס, יהיה הביטול כרוך בדמי ביטול בסך 100ש"ח או 5% משכר הלימוד הנמוך מבין השניים.

ב. בעסקת מכר מרחוק רשאי הסטודנט לבטל בכתב את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך ההתקשרות (לפי המאוחר). ובתנאי שלא החלו הלימודים, דמי הביטול במקרה כזה יהיו 5% משכר הלימוד או 100 ש"ח הנמוך מבניהם.

ג. בגין ביטול לימודים שלא על פי סעיפים א',ב' לעיל, ובלבד שנתקבלה בקשת הסטודנט בכתב בדבר ביטול הלימודים במנהל הסטודנטים, עד 7 ימי עבודה לפני פתיחת הלימודים יחויב הסטודנט בתשלום בסך של 10% משכר הלימוד המלא בגין הקורס, לרבות דמי ההרשמה, בין אם באמצעות קיזוז מהסכומים שכבר שילם ובין אם בתשלום בפועל.

ד. תקופת הלימודים שעד למפגש ה-4 (כולל) בלימודי הענף, (בין אם המפגש התקיים בזום או פרונטאלית) תהווה תקופת ניסיון, שבמסגרתה תבחן המכללה את התאמת הסטודנט ללימודי הקורס, ולאחריה תהא רשאית המכללה להפסיק את לימודי הסטודנט. במקרה כזה, תשיב המכללה לסטודנט את מלוא התשלום ששילם בגין הקורס.

ה. בביטול/הפסקת לימודים ע"י הסטודנט פחות מ-7 ימי עבודה לפני תחילת הקורס ועד למפגש ה- 4 כולל (בין אם המפגש התקיים בזום או פרונטאלית ובכל נושא שהוא) , בהודעת הסטודנט בכתב למנהל הסטודנטים על בקשה להפסקת לימודים שאושר דבר קבלתה, יחויב הסטודנט בתשלום 50% משכר הלימוד המלא בגין הקורס, בין אם באמצעות קיזוז מהסכומים שכבר שילם ובין אם בתשלום בפועל. בקורסים להכשרת מאמני כדורגל לאחר פתיחת הלימודים לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי מכל סיבה שהיא, שאר התנאים בהתאם לתקנון.

ו. לאחר המפגש או השיעור ה-4 בקורס לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי מכל סיבה שהיא ויהא על הסטודנט לשלם את מלוא שכר הלימוד.

ז. לאחר מועד תחילת הלימודים, לא ניתן להקפיא את הלימודים ו/או לעבור לקורס אחר, אלא בנסיבות בהן עפ"י אישור רופא מומחה נבצר מהסטודנט להשתתף בקורס בשל מצב בריאותי, ובתנאי שנתקבל אישור המכללה לכך בכתב ומראש.

ח. סטודנט שלימודיו יופסקו עפ"י החלטת המכללה, מכל סיבה שהיא, יחויב בעלות החלק היחסי משכר הלימוד, בהתאם לשלב שבו הופסקו לימודיו, בין אם באמצעות קיזוז מהסכומים שכבר שילם ובין אם בתשלום בפועל.

ט. ככל שבהתאם לאמור, יהא זכאי הסטודנט להחזר חלק משכר הלימוד, זה יבוצע בתוך 60 יום מקבלת האישור ממנהל התלמידים לביטול ההרשמה ובכפוף לאישור חברת האשראי (ככל שהתשלום בוצע באשראי).

תשלומים עבור תעודות ואישורים

א. האישורים הבאים יינתנו ללא תוספת תשלום, פעם אחת בלבד, כחלק מתשלום שכר הלימוד של הסטודנט:

אישור נוכחות למשרדי ממשלה או מממן
אישור על ביצוע תשלום שכר הלימוד למשרד ממשלתי או מממן

אישור קבלה ללימודים
אישור על סיום לימודים
ב. בוגר שסיים כל חובותיו זכאי לקבל תעודת הסמכה/גמר אחת וגיליון ציונים אחד בעברית.
ג. בוגרים במסלול בינלאומי יקבלו תעודה בשפה זרה בהתאם למופיע בסילבוס הקורס.
ד. הפקת כל תעודה או אישור נוספים, או בקשה להפקת מסמכים באופן דחוף (עד 3 ימי עסקים) כרוכים בתשלום בסך 90 ש"ח לכל מסמך.

ה. הפקת מסמכים ותעודות באנגלית בעלות 330 ש"ח לכל מסמך.

הנחות בשכר לימוד ודמי רישום

בתכניות לימוד ייחודיות לא יהיו הנחות מכל סוג שהוא.

א. הנחה בגין קבלת פטור מלימודים תינתן מגובה שכר הלימוד המלא
ב. ניתן לצבור מספר הנחות עד למכסימום של 500 ש"ח
ג. הנחות יינתנו רק בקורסים בהיקף של מעל 150 שעות לימוד.
ה. סטודנט המבקש הנחה ימלא את הטופס הנדרש ויגישו למנהל סטודנטים עם האישור המבוקש. את הבקשה יש להגיש לאחר תשלום דמי הרישום ולפני תשלום שכר הלימוד או חלק ממנו, בקשות להנחה שיוגשו לאחר תשלום שכר הלימוד (או חלק ממנו) ולפני פתיחת הלימודים יחויבו ב-90 ש"ח דמי טיפול. לאחר תחילת הלימודים לא ניתן יהיה לקבל הנחות.
ו. קבלת הנחה מותנית בהצגת מסמכים רלוונטיים ובאישור מנהל תלמידים.

סוג ההנחה גובה ההנחה
שובר הנחה בהתאם לנקוב בשובר
הנחת הסדרת תשלום מוקדם- בחלק מהקורסים בהתאם לרשום בדף הקורס
חייל בסדיר – בהצגת חוגר חמש מאות ש"ח
מתנדב פעיל בשירות לאומי חמש מאות ש"ח
נכה – עם הצגת תעודת נכה חמש מאות ש"ח
אזרח וותיק – אישה מעל גיל 62, גבר מעל גיל 67 בהצגת תעודת זהות, ע"פ שנת לידה. חמש מאות ש"ח
בן משפחה מקרבה ראשונה של סטודנט פעיל: אם, אב, אח או אחות, עם הצגת ספח ת.ז. חמש מאות ש"ח
תלמיד תיכון בהצגת אישור מביה"ס. חמש מאות ש"ח
בוגר המכללה הישראלית לספורט בקורס בהיקף של מינימום 150 ש"ל שיירשם לקורס נוסף בהיקף דומה או גדול יותר. חמש מאות ש"ח
   
ספורטאי אולימפי בכפוף לאישור רשמי מהאיגוד הרלוונטי חמש מאות ש"ח
זוכה באחד משלושת המקומות הראשונים באליפות אירופה או עולם בענף ספורט אולימפי בכפוף לאישור רשמי מהאיגוד הרלוונטי. חמש מאות ש"ח
אלוף ישראל לבוגרים בענף אולימפי בכפוף לאישור רשמי מהאיגוד הרלוונטי. חמש מאות ש"ח

דרכי תקשורת בין המועמד/סטודנט למכללה

א. תקשורת רשמית בין המכללה למועמד/ סטודנט/ בוגר תעשה בכתב בלבד באמצעות הדוא"ל. כתובת הדוא"ל של המועמד/סטודנט תהיה זו שמסר כשנרשם לקורס, דוא"ל המכללה, כמפורסם באתר האינטרנט הרשמי של המכללה.
ב. הודעות שוטפות ישלחו בקבוצת הווטסאפ של הקורס.
ג. על הסטודנט לפרט בפנייתו שם מלא, מספר ת.ז ואת תוכן פנייתו.

נושא הפנייה למי פונים דוא"ל
רישום לקורס, צפייה בטופס בחינה, ערעור על ציון, בקשה להקלות לימודיות, פטורים, בעיות נוכחות, השלמת לימודים, מילואים, הריון, קבלת אישורים לגורם חוץ, הפקת תעודות, תלונות. מנהל תלמידים  
כספים הנהלת חשבונות  
שבחים על מרצים, או תלונות מנהלת הדרכה  
בעיות טכנולוגיות, גישה למרחב הלימודים, בעיית תקשורת עם סגל המכללה מנהלת טכנולוגיה  
מכתבי תודה נרגשים, או תלונות חמורות (אנו מעדיפים מכתבי תודה…) הנהלת המכללה

ערעורים ונושאים שלא כוסו בתקנון זה

א. כל נושא שלא כוסה בתקנון זה ידון, יוחלט ויפורסם ע"י ועדה עליונה.
ב. סטודנט המערער על החלטת מנהל תלמידים בנושא שלא מופיע בתקנון זה, רשאי להגיש ערעור לוועדה העליונה. הוועדה תתכנס לא יותר מ 30 ימי עסקים ממועד הגשת הערעור. הוועדה תפרסם החלטתה עד 14 ימי עסקים ממועד ישיבתה. החלטת הוועדה תהיה סופית.

מדיניות הפרטיות

א. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לצלם את הסטודנטים בפעילויות שונות אותן היא מקיימת ולפרסם תמונות/סרטוני וידאו אלו באתר שלה ו/או ברשתות חברתיות ובאמצעי מדיה שונים, במידה ואינך מעוניין בכך, כתוב לנו.
ב. סטודנטים רשאים לצלם תמונות/סרטונים במהלך הפעילות ולהעלות תמונות אלו לרשתות חברתיות. במידה ואינך מעוניין/ת שיצלמו אותך, בבקשה עדכן את חבריך ללימודים.
ג. עם הרשמתך ללימודים הנך מאשר כי ידוע לך שמידע בלתי מזהה שיימסר לנו על ידך כגון: מין, גיל, מקום מגורים, ענף ספורט, ציונים וכו", עשוי לשמש אותנו לביצוע ניתוחים סטטיסטים כולל הפקת חומר מדעי ו/או שיווקי ו/או אחר.
ד. מידע נוסף בנושא נמצא בדף מדיניות הפרטיות.

שונות

א. הנוסח המחייב והעדכני של התקנון יופיע באתר המכללה ויתעדכן מעת לעת.
ב. המכללה תפרסם את תאריך עדכון הנוסח באתר האינטרנט שלה.
ג. המכללה רשאית לשנות תקנון זה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
ד. סטודנט/מועמד שנרשם/התקבל ללימודים במועד מסוים יחויב ע"פ התקנון שהיה תקף במועד בו נרשם.

עודכן ב 5.6.24

חפשו קורס באתר ICS